Câu 1 trang 90 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 1 trang 90 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Những biểu hiện về mặt bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì?

Trả lời câu hỏi 1 trang 90 SGK GDCD 11, Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa bằng nhiều cách khác nhau giúp các em chuẩn bị bài tốt nhất môn công dân lớp 11 trước khi tới lớp.

Câu hỏi 1 trang 90 SGK GDCD 11

Đề bài

Những biểu hiện về mặt bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì?

Trả lời câu 1 trang 90 SGK GDCD 11

Đọc tài liệu tổng hợp các cách trình bày câu trả lời câu 1 trang 90 SGK Công dân 11 khác nhau cho các em học sinh tham khảo.

Cách trả lời 1

Những biểu hiện về mặt bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là:

– Một là, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mang bản chất giai cấp công nhân.

– Hai là, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa có cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.

– Ba là, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa lấy hệ tư tưởng Mác – Lê-nin làm nền tảng tinh thần của xã hội.

– Bốn là, dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của nhân dân lao động.

– Năm là, dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với pháp luật, kỉ luật, kỉ cương.

Cách trả lời 2

Những biểu hiện về mặt bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa:

- Thứ nhất, mang bản chất giai cấp công nhân

  • Giai cấp công nhân là giai cấp của công đảo quần chúng nhân dân lao động.
  • Giai cấp đi đầu trong việc đấu tranh, xây dựng một xã hộ mới xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
  • Chỉ có mang bản chất giai cấp công nhân thì chính quyền mới thực sự thuộc về nhân dân.

- Thứ hai, có cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.

  • Công hữu tức là mọi của cải trong xã hội đều nhằm phục vụ lợi ích nhu cầu của quần chúng nhân dân.
  • Công hữu về tư liệu sản xuất là điều kiện quan trọng để nhân dân làm chủ các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.

- Thứ ba, lấy hệ tư tưởng Mác – Lê Nin làm nền tảng tinh thần của xã hội.

  • Đây là hệ tư tưởng khoa học, đúng đắn, phù hợp với quy luật phát triển của xã hội.
  • Việt Nam đang lực chọn hệ tư tưởng này là một sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn về nó đã được chứng minh bằng lịch sử và cả trong thời đại xây dựng đất nước hôm nay.

- Thứ tư, là nền dân chủ của nhân dân lao động

  • Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Nhân dân chỉ thực sự làm chủ khi họ được bảo đảm về mọi quyền lợi. Đây là các điều mà ở các xã hội khác không có được.

- Cuối tùng, dân chủ gắn với pháp luật, kỉ luật, kỉ cương.

  • Đây là nhằm bảo vệ quyền dân chủ cho mọi công dân. Cần trừng trị, ngăn chặn những hành vi đi ngược với lợi ích quần chúng lao động. Từ đó giúp mỗi cá nhân từ hoàn thiện chính bản thân mình.

-/-

Trên đây  là một số cách trình bày câu trả lời cho câu hỏi bài 1 trang 90 SGK GDCD 11 cho các em có thể hình dung được nhiều cách giải bài tập công dân 11 khác nhau, phù hợp với đúng hoàn cảnh thực tế của bản thân. Chúc các em học tốt môn Giáo dục công dân lớp 11.

Hoài Anh (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM