Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải bài 1, 2, 3 trang 90 sgk Toán 1

Hướng dẫn giải các bài tập 1, 2 và bài 3 trang 90 sách giáo khoa Toán lớp 1 bài Luyện tập chung.

 

Đáp án giải các bài 1, 2 và 3 SGK Toán lớp 1 trang 90

Bài 1: Tính

2  = 1 + ... 6 = 2 + ... 8 = ... + 3 10 = 8 +  ...
3 = 1 + ... 6 = ...+ 3 8 = 4 + ... 10 = ... + 3
4 = ... + 1 7 = 1 + ... 9 = ... + 1 10 = 6 + ...
4 = 2 + ... 7 = ... + 2 9 = ... + 3 10 = ... + 5
5 = ... + 1 7 = 4 + ... 9 = 7 + ... 10 = 10 + ...
5 = 3 + ... 8 = ... + 1 9 = 5 + ... 10 = 0 + ...
6 = ... + 1 8 = 6 + .. 10 = ... + 1 1 = 1 + ...

Đáp án:

2  = 1 + 1 6 = 2 + 4 8 = 5 + 3 10 = 8 + 2
3 = 1 + 2 6 = 3 + 3 8 = 4 + 4 10 = 7 + 3
4 = 3 + 1 7 = 1 + 6 9 = 8 + 1 10 = 6 + 4
4 = 2 + 2 7 = 5 + 2 9 = + 3 10 = + 5
5 = 4 + 1 7 = 4 + 3 9 = 7 + 2 10 = 10 + 0
5 = 3 + 2 8 = 7 + 1 9 = 5 + 4 10 = 0 + 10
6 = 5 + 1 8 = 6 + 2 10 = 9 + 1 1 = 1 + 0

 

Bài 2Viết các số 7, 5, 2, 9, 8

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: .................................................

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: .................................................

Đáp án:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2, 5, 7,8 , 9

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 9, 8, 7, 5 , 2

 

Bài 3: Viết phép tính thích hợp

bài 3 trang 90 SGK toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 90 SGK toán lớp 1
 

» Xem thêm: Giải bài tập luyện tập chung trang 91 sgk Toán 1

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top