Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Các số có hai chữ số (tiếp theo)

  • Giải Toán Lớp 1
1

Hướng dẫn làm các số có hai chữ số (tiếp theo)

Giải bài tập 2, 3, 4 trang 141 sách giáo khoa toán lớp 1

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2, bài 3, bài 4 trang 141 sgk môn Toán lớp 1 giúp các bạn tham khảo.

Hướng dẫn làm bài 1 trang 140 sách giáo khoa toán lớp 1

Đọc tài liệu xin hướng dẫn các bạn cách làm bài tập 1 trang 140 sgk môn Toán lớp 1 để các bạn tham khảo trước khi kèm các bé ôn tập kiến thức và làm bài tập tại nhà.

Giải bài tập 2, 3,4 trang 139 sách giáo khoa toán lớp 1

Hướng dẫn giải vài tập và đáp án bài 1, bài 2, bài 3 trang 139 SGK Toán lớp 1 để các phụ huynh tham khảo trước khi kèm các bé ôn tập kiến thức và làm bài tập tại nhà.

Hướng dẫn làm bài 1 trang 138 sách giáo khoa Toán lớp 1

Đọc Tài Liệu xin gửi đến các bạn hướng dẫn và đáp án bài 1 trang 138 SGK môn Toán lớp 1 để các bạn tham khảo trước khi hướng dẫn các bé ôn tập kiến thức và làm bài tập tại nhà.
các bài khác cùng chương
Back to top