Bắt sấu rừng U Minh Hạ (Sơn Nam)

Bắt sấu rừng U Minh Hạ (Sơn Nam)
Năm sáng tác:1957
Tác giả:Sơn Nam
Hoàn cảnh sáng tác:
Hoàn cảnh sáng tác: Bắt sấu rừng U Minh Hạ đăng trên tuần báo Nhân Loại (1957), sau được in trong tập Hương rừng Cà Mau (1986).