Mục lục bài học
Giải hóa 12

Báo cáo thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime

Giải Hóa lớp 12 : Tham khảo mẫu báo cáo thực hành về một số tính chất của protein và vật liệu polime.

 

Mẫu báo cáo thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime

1. Thí nghiệm 1: Sự đông tụ protein khi đun nóng.

Hiện tượng: Dung dịch protein đục dần sau đó đông tụ lại thành từng mảng bám vào thành ống nghiệm.

Giải thích: Vì thành phần chính của lòng trắng trứng là protein nên dễ bị đông tụ khi đun nóng.

 

2. Thí nghiệm 2: Phản ứng màu biure.

Hiện tượng: Dung dịch xuất hiện màu tím đặc trưng.

Giải thích: Do tạo ra Cu(OH)₂ theo PTHH:

2NaOH+CuSO→NaSO+Cu(OH)₂

Phản ứng giữa Cu(OH)₂ với các nhóm peptit -CO-NH- tạo ra sản phẩm màu tím.

 

3. Thí nghiệm 3: Tính chất của một vài vật liệu polime khi đun nóng.

Hiện tượng: Khi hơ nóng các vật liệu:

+ PVC bị chảy ra trước khi cháy, cho nhiều khói đen, khí thoát ra có mùi xốc khó chịu.

+ PE bị chảy ra thành chất lỏng, mới cháy cho khí, có một ít khói đen.

+ Sợi len và vải sợi cháy mạnh, khí thoát ra không có mùi.

Giải thích:

PVC cháy theo phương trình hóa học:

(C₂H₂Cl)n + 5/2nO₂ → 2nCO₂ + nH₂O + nHCl

Phản ứng cho khí HCl nên có mùi sốc.

PE cháy theo phương trình hóa học:

(C₂H₂)n + 3nO₂ → 2nCO₂ + 2nH₂O

Phản ứng cho khí CO₂ nên không có mùi sốc.

- Sợi len và vải sợi xenlulozơ cháy theo phương trình hóa học:

(C₆H₁₀O₅)n + 6nO₂ → 6nCO2 + 5nH₂O

Khí thoát ra là CO₂ không có mùi sốc.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Back to top