Bàn luận về phép học

Bàn luận về phép học
Năm sáng tác:1791
Tác giả:Nguyễn Thiếp
Hoàn cảnh sáng tác:
Nguyễn Thiếp làm quan dưới thời Lê rồi về dạy học. Khi Quang Trung xây dựng đất nước đã viết thư mời ông giúp dân giúp nước về văn hóa, giáo dục. Vì vậy, tháng 8 năm 1791, Nguyễn Thiếp đã dâng lên vua bản tấu này.