Bài tập và thực hành 10 - Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ

Bài 3 trang 88 SGK Tin học 12

Bài 3 trang 88 SGK Tin học 12

Giải bài 3 trang 88 sách giáo khoa Tin học lớp 12: Hãy dùng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access để làm những việc sau ...

Bài 2 trang 88 SGK Tin học 12

Bài 2 trang 88 SGK Tin học 12

Giải bài 2 trang 88 Sách giáo khoa Tin học lớp 12, Em hãy chỉ ra các mối liên kết cần thiết giữa ba bảng để có được kết quả thi thông báo cho thí sinh

Bài 1 trang 88 SGK Tin học 12

Bài 1 trang 88 SGK Tin học 12

Giải bài 1 trang 88 sách giáo khoa Tin học lớp 12 : Chọn khóa cho mỗi bảng trong cơ sở dữ liệu đã cho và giải thích lí do lựa chọn.