Giải bài C5 trang 11 SGK Vật lý 7 (Quang học)

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C5 trang 11 SGK Vật lý lớp 7. Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng, chương 1 Quang học.

Câu hỏi

Làm lại thí nghiệm ở hình 3.2. Di chuyển miếng bìa từ từ lại gần màn chắn. Quan sát bóng tối và bóng nửa tối trên màn, xem chúng thay đổi như thế nào ?

Phương pháp

- Bóng tối nằm ở phía sau vật cản, không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.

- Bóng nửa tối nằm ở phía sau vật cản, nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng truyền tới.

Đáp Án

- Khi di chuyển miếng bìa lại gần màn chắn hơn thì bóng tối và bóng mưa tối trên màn đều thu hẹp lại hơn.

- Khi miếng bìa gần sát màn chắn thì hầu như không còn bóng nửa tối nữa, chỉ còn bóng tối rõ nét.

doctailieu.com
Back to top