Giải bài C3 trang 5 SGK Vật lý 7 (Quang học)

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C3 trang 5 SGK Vật lý lớp 7. Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng, chương 1 Quang học.

Đề bài

Trong các thí nghiệm ở hình 1.2a và 1.3 ta nhìn thấy mảnh giấy trắng và dây tóc bóng đèn phát sáng vì từ hai vật đó đều có ánh sáng đến mắt ta. Vật nào tự phát ra ánh sáng, vật nào hắt lại ánh sáng do vật khác chiếu tới.

Kết luận

  Dây tóc bóng đèn tự nó ..... ánh sáng khi có dòng điện chạy qua ..... nguồn sáng.

  Dây tóc bóng đèn phát sáng và mảnh giấy trắng ..... ánh sáng từ vật khác chiếu vào nó gọi chung là vật sáng.

Đáp án

- Dây tóc bóng đèn tự nó phát ra ánh sáng. Mảnh giấy trắng hắt lại ánh sáng do vật khác chiếu vào nó.

- Kết luận: 

  Dây tóc bóng đèn tự nó phát ra ánh sáng khi có dòng điện chạy qua gọi là nguồn sáng.

  Dây tóc bóng đèn phát sáng và mảnh giấy trắng hắt lại ánh sáng từ vật khác chiếu vào nó gọi chung là vật sáng.

doctailieu.com
Back to top