Giải bài C2 trang 16 SGK Vật lý 7 (Quang học)

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C2 trang 16 SGK Vật lý lớp 7. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, chương 1 Quang học.

Câu hỏi

Dùng viên phấn thứ hai đúng bằng viên phấn thứ nhất, đưa ra sau tấm kính để kiểm tra dự đoán về độ lớn của ảnh.

Kết luận

  Độ lớn của ảnh của một vật tạo bới gương phẳng ..... độ lớn của vật.

Đáp Án

- Đưa viên phấn thứ hai đúng bằng viên phấn thứ nhất ra sau tấm kính ta thấy ảnh bằng vật.

- Kết luận: Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật.

doctailieu.com
Back to top