Bài C1 trang 18 SGK Vật lý 7 - Quang học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C1 trang 18 SGK Vật lý lớp 7. Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, chương 1 Quang học.

Câu hỏi

Cho một gương phẳng (hình 6.1) và một bút chì.

a) Hãy tìm cách đặt bút chì trước gương để ảnh của nó tạo bởi gương lần lượt có tính chất sau đây :

- Song song, cùng chiều với vật.

- Cùng phương, ngược chiều với vật.

b) Vẽ ảnh của cái bút chì trong hai trường hợp trên.

Giải bài C1 trang 18 sách giáo khoa Vật lý  7 - Quang học
 

Phương pháp

- Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật.

- Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương.

Đáp Án

a) 

- Ảnh song song, cùng chiều với vật: đặt bút chì song song với gương.

- Ảnh cùng phương, ngược chiều với vật: đặt bút chì vuông góc với gương.

b) Vẽ ảnh:

- Ảnh song song cùng chiều với vật :

Giải bài C1 trang 18 sách giáo khoa Vật lý  7 - Quang học
 

- Ảnh cùng phương, ngược chiều với vật :

Giải bài C1 trang 18 sách giáo khoa Vật lý  7 - Quang học
 

doctailieu.com
Back to top