Bài C1 trang 15 SGK Vật lý 7 - Quang học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C1 trang 15 SGK Vật lý lớp 7. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, chương 1 Quang học.

Câu hỏi

Đưa một tấm bìa dùng làm màn chắn ra sau gương để kiểm tra dự đoán ?

Kết luận

  Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng ..... hứng được trên màn chắn, gọi là ảnh ảo.

Đáp Án

- Đưa một tấm bìa dùng làm màn chắn ra sau gương ta không hứng được ảnh của vật trên màn chắn.

- Kết luận:  Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn, gọi là ảnh ảo.

doctailieu.com
Back to top