Bài 9: Nhật Bản

Bài 1 trang 78 SGK Địa lí 11

Bài 1 trang 78 SGK Địa lí 11

Giải bài 1 trang 78 SGK Địa lí 11: Phân tích những thuận lợi và khó khăn của vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên Nhật Bản đối với phát triển kinh tế.

Bài 2 trang 78 SGK Địa lí 11

Bài 2 trang 78 SGK Địa lí 11

Giải bài 2 trang 78 SGK Địa lí 11: Chứng minh rằng dân số Nhật Bản đang già hóa dựa trên dữ liệu đã cho trang 76.

Bài 3 trang 78 SGK Địa lí 11

Bài 3 trang 78 SGK Địa lí 11

Giải bài 3 trang 78 SGK Địa lí 11 với nội dung  vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng GDP của Nhật Bản giai đoạn 1990 - 2005