Bài 9: Cấu tạo và tính chất của cơ

Bài 3 trang 33 sgk Sinh 8

Bài 3 trang 33 sgk Sinh 8

Giải bài 3 trang 33 sgk Sinh học 8. Áp dụng kiến thức Sinh 8 giải thích hiện tượng tự nhiên của con người, cả cơ gấp và cơ duỗi một bộ phận cơ thể cùng co tối đa hoặc cùng duỗi tối đa không?

Bài 2 trang 33 sgk Sinh 8

Bài 2 trang 33 sgk Sinh 8

Giải bài 2 trang 33 sgk Sinh học 8. Áp dụng kiến thức Sinh 8 giải thích hiện tượng tự nhiên của con người, có lúc nào cả cơ gấp và cơ duỗi cẳng chân cùng co hay không?

Câu hỏi bài 9 trang 33 sgk Sinh 8

Câu hỏi bài 9 trang 33 sgk Sinh 8

Trả lời câu hỏi bài 9 trang 33 sgk Sinh học 8. Tìm hiểu chức năng của nan xương ở đầu xương xếp vòng cung có ý nghĩa gì đối với chức nâng nâng đỡ của xương.