Bài 8: Xô viết Nghệ – Tĩnh

Câu 2 trang 19 Lịch Sử 5

Câu 2 trang 19 Lịch Sử 5

Trả lời câu hỏi 2 bài 8 trang 19 sách giáo khia lịch sử lớp 5 về lịch sử phong trào Xô viết Nghệ – Tĩnh

Câu 1 trang 19 Lịch Sử 5

Câu 1 trang 19 Lịch Sử 5

Trả lời câu hỏi 1 bài 8 trang 19 sách giáo khia lịch sử lớp 5 về lịch sử phong trào Xô viết Nghệ – Tĩnh