Bài 8 vật lý 6 - Trọng lực - Đơn vị lực

Giải vật lý lớp 6 bài 8 Trọng lực - Đơn vị lực chi tiết trả lời các câu hỏi trang 27 và 29 SGK môn vật lý lớp 6.

Bài C3 trang 28 sgk Vật lí lớp 6

Bài C3 trang 28 sgk Vật lí lớp 6

Xem cách làm và đáp án câu hỏi bài tập C3 trang 28 sách giáo khoa Vật lí 6: Tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau

X