Bài 8: Liên bang Nga

Câu hỏi thảo luận trang 64 SGK Địa lí 11

Câu hỏi thảo luận trang 64 SGK Địa lí 11

Câu hỏi thảo luận trang 64 SGK Địa lí 11 về dựa vào hình 8.4, hãy cho biết sự phân bố dân cư của LB Nga. Sự phân bố đó có thuận lợi và khó khăn gì đối với việc phát triển kinh tế?

Bài 1 trang 66 SGK Địa lí 11

Bài 1 trang 66 SGK Địa lí 11

Bài 1 trang 66 SGK Địa lí 11: Phân tích những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển kinh tế của LB Nga.

Bài 2 trang 66 SGK Địa lí 11

Bài 2 trang 66 SGK Địa lí 11

Bài 2 trang 66 SGK Địa lí 11 với nội dung đặc điểm dân cư của LB Nga có những thuận lợi và khó khăn gì cho việc phát triển kinh tế?

Bài 3 trang 66 SGK Địa lí 11

Bài 3 trang 66 SGK Địa lí 11

Bài 3 trang 66 SGK Địa lí 11 hãy nêu một số tác phẩm văn học, nghệ thuật, những nhà bác học nổi tiếng của LB Nga.

Bài 1 trang 72 SGK Địa lí 11

Bài 1 trang 72 SGK Địa lí 11

Bài 1 trang 72 SGK Địa lí 11: Trình bày vai trò của LB Nga trong Liên bang Xô viết trước đây và những thành tựu mà LB Nga đạt được sau năm 2000.

Bài 2 trang 72 SGK Địa lí 11

Bài 2 trang 72 SGK Địa lí 11

Bài 2 trang 72 SGK Địa lí 11: vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sản lượng lương thực của LB Nga qua các năm và rút ra nhận xét.

Bài 3 trang 72 SGK Địa lí 11

Bài 3 trang 72 SGK Địa lí 11

Bài 3 trang 72 SGK Địa lí 11: Nêu tên những ngành công nghiệp mà LB Nga đã hợp tác với Việt Nam (trước đây và hiện nay)