Bài 7 Lịch sử 6 - Ôn tập

giải lịch sử lớp 6 bài 7 ôn tập chi tiết trả lời các câu hỏi trang 21 sgk sử 6

Bài 7 trang 21 SGK Lịch sử 6

Bài 7 trang 21 SGK Lịch sử 6

Giải bài tập 7 trang 21 sách giáo khoa Lịch sử lớp 6, Thử đánh giá các thành tựu văn hóa lớn của thời cổ đại.

Bài 6 trang 21 SGK Lịch sử 6

Bài 6 trang 21 SGK Lịch sử 6

Giải bài tập 6 trang 21 Sách giáo khoa Lịch sử lớp 6, Những thành tựu văn hóa của thời cổ đại: Về chữ số, chữ viết, Về các khoa học, Về các công trình nghệ thuật

Bài 2 trang 21 SGK Lịch sử 6

Bài 2 trang 21 SGK Lịch sử 6

Bài 2 trang 21 SGK Lịch sử lớp 6, Những điểm khác nhau giữa Người tinh không và Người tối cổ thời nguyên thủy: Về con người, Về công cụ sản xuất, Về tổ chức xã hội

Bài 1 trang 21 SGK Lịch sử 6

Bài 1 trang 21 SGK Lịch sử 6

Giải bài tập 1 trang 21 SGK lịch sử lớp 6, Những dấu vết của Người tối cổ (Người vượn) được phát hiện ở đâu?