Bài 7: Thơ

Soạn bài Mẹ và quả sách Cánh Diều

Soạn bài Mẹ và quả sách Cánh Diều

Soạn bài Mẹ và quả Ngữ Văn 7 tập 2 Cánh Diều với hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong phần Chuẩn bị, câu hỏi trong bài và cuối bài đọc hiểu trang 26-28.

Soạn bài Mây và sóng lớp 7 Cánh Diều

Soạn bài Mây và sóng lớp 7 Cánh Diều

Soạn bài Mây và sóng Ngữ Văn 7 tập 2 Cánh Diều với hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong phần Chuẩn bị, câu hỏi trong bài và cuối bài đọc hiểu trang 23-25.