Bài 7: Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng

Bài 3 trang 11 Tập bản đồ Địa lí 10

Bài 3 trang 11 Tập bản đồ Địa lí 10

Giải bài 3 trang 11 Tập bản đồ Địa lí lớp 10: vẽ kí hiệu múi tên lên lược đồ trên để mô tả những nơi diễn ra tiếp xúc tách dãn và những nơi diễn ra tiếp xúc dồn ép.

Bài 2 trang 11 Tập bản đồ Địa lí 10

Bài 2 trang 11 Tập bản đồ Địa lí 10

Giải bài 2 trang 11 Tập bản đồ Địa lí lớp 10: Dựa vào nội dung thuyết kiến tạo mảng, xác định và điền tên các mảng kiến tạo lớn vào lược đồ dưới đây.