Bài 6: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước

Câu 2 trang 15 Lịch Sử 5

Câu 2 trang 15 Lịch Sử 5

Trả lời câu hỏi 2 bài 6 trang 15 sách giáo khia lịch sử lớp 5 về nội dung Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước

Câu 1 trang 15 Lịch Sử 5

Câu 1 trang 15 Lịch Sử 5

Trả lời câu hỏi 1 bài 6 trang 15 sách giáo khia lịch sử lớp 5 về nội dung Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước