Bài 53: Hoạt động cấp cao ở người

Bài 1 trang 171 sgk Sinh 8

Bài 1 trang 171 sgk Sinh 8

Giải bài 1 trang 171 sgk Sinh học 8. Sự hình thành và ức chế các phản xạ có điều kiện ở người là 2 quá trình thuận nghịch quan hệ mật thiết với nhau

Câu hỏi bài 53 trang 170 sgk Sinh 8

Câu hỏi bài 53 trang 170 sgk Sinh 8

Trả lời câu hỏi bài 53 trang 170 sgk Sinh học 8. Sự thành lập các phản xạ mới và ức chế các phản xạ cũ không còn thích hợp nữa ở con người.