Bài 52: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

Bài 3 trang 168 sgk Sinh 8

Bài 3 trang 168 sgk Sinh 8

Giải bài 3 trang 168 sgk Sinh học 8. Ý nghĩa của sự hình thành và ức chế phản xạ có điều kiện đối với đời sống động vật và con người

Bài 2 trang 168 sgk Sinh 8

Bài 2 trang 168 sgk Sinh 8

Giải bài 2 trang 168 sgk Sinh học 8. Những điều kiện để hình thành phản xạ có điều kiện có kết quả.

Bài 1 trang 168 sgk Sinh 8

Bài 1 trang 168 sgk Sinh 8

Giải bài 1 trang 168 sgk Sinh học 8. Phân biệt tính chất đặc trung của phạn xa không điều kiện và phản xạ có điều kiện.