Bài 5: Tiết kiệm thời giờ

Bài 1 trang 15 Đạo đức 4

Bài 1 trang 15 Đạo đức 4

Đạo đức lớp 4 bài 5: Hướng dẫn giải bài 1 trang 15 sách giáo khoa đạo đức 4 tiết học về tiết kiệm thời giờ

Bài 2 trang 16 Đạo đức 4

Bài 2 trang 16 Đạo đức 4

Đạo đức lớp 4 bài 5: Hướng dẫn giải bài 2 trang 16 sách giáo khoa đạo đức 4 tiết học về tiết kiệm thời giờ

Bài 3 trang 16 Đạo đức 4

Bài 3 trang 16 Đạo đức 4

Đạo đức lớp 4 bài 5: Hướng dẫn giải bài 3 trang 16 sách giáo khoa đạo đức 4 tiết học về tiết kiệm thời giờ

Bài 4 trang 16 Đạo đức 4

Bài 4 trang 16 Đạo đức 4

Đạo đức lớp 4 bài 5: Hướng dẫn giải bài 4 trang 16 sách giáo khoa đạo đức 4 tiết học về tiết kiệm thời giờ

Bài 5 trang 16 Đạo đức 4

Bài 5 trang 16 Đạo đức 4

Đạo đức lớp 4 bài 5: Hướng dẫn giải bài 5 trang 16 sách giáo khoa đạo đức 4 tiết học về tiết kiệm thời giờ

Bài 6 trang 16 Đạo đức 4

Bài 6 trang 16 Đạo đức 4

Đạo đức lớp 4 bài 5: Hướng dẫn giải bài 6 trang 16 sách giáo khoa đạo đức 4 tiết học về tiết kiệm thời giờ