Bài 5

Bài 3 trang 56 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Bài 3 trang 56 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 56 SGK Ngữ văn lớp 6 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ

Bài 1 trang 56 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Bài 1 trang 56 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 56 SGK Ngữ văn lớp 6 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ

Bài 2 trang 56 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Bài 2 trang 56 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 56 SGK Ngữ văn lớp 6 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ

Bài 3 trang 57 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Bài 3 trang 57 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 57 SGK Ngữ văn lớp 6 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ

Bài 4 trang 57 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Bài 4 trang 57 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 4 trang 57 SGK Ngữ văn lớp 6 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ