Sinh học 9 bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)

  • Giải Sinh 9
9

Soạn sinh học 9 bài 5 Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo) giúp bạn ôn tập kiến thức và trả lời tốt các câu hỏi bài tập trang 19 SGK Sinh học 9

Soạn sinh học 9 bài 5 Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo) giúp bạn ôn tập kiến thức và trả lời tốt các câu hỏi bài tập trang 19 SGK Sinh học 9

Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)

1. Menđen đã giải thích định luật phân li độc lập của các cặp tính trạng bằng sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen quy định các cặp tính trạng đó trong quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh. Đây chính là cơ chế chủ yếu tạo nên các biến dị tổ hợp có ý nghĩa quan trọng đối với chọn giống và tiến hóa

2. Định luật phân li độc lập chỉ nghiệm đúng trong các điều kiện nhất định như P phải thuần chủng, số lượng cá thể ở thế hệ lại để phân tích phải đủ lớn, các cặp gen phải phân li độc lập.

Giải bài tập sinh lớp 9 trang 19

Trả lời câu hỏi bài 4 trang 19 SGK sinh lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 19 sách giáo khoa sinh học lớp 9 : chọn các kiểu gen phù hợp trong các trường hợp sinh con ở người.

Giải bài 3 trang 19 sgk sinh học 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 19 SGK sinh học lớp 9: ý nghĩa của biến dị tổ hợp trong chọn giống và tiến hóa.

Đáp án bài 2 trang 19 sgk sinh học 9

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 19 SGK sinh học lớp 9

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 19 SGK sinh lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 19 sách giáo khoa sinh học lớp 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 17 sgk sinh học 9

Xem hướng dẫn cách giải câu hỏi thảo luận sgk sinh học 9 trang 17.
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu