Sinh học 9 bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)

Soạn sinh học 9 bài 5 Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo) giúp bạn ôn tập kiến thức và trả lời tốt các câu hỏi bài tập trang 19 SGK Sinh học 9

Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)

1. Menđen đã giải thích định luật phân li độc lập của các cặp tính trạng bằng sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen quy định các cặp tính trạng đó trong quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh. Đây chính là cơ chế chủ yếu tạo nên các biến dị tổ hợp có ý nghĩa quan trọng đối với chọn giống và tiến hóa

2. Định luật phân li độc lập chỉ nghiệm đúng trong các điều kiện nhất định như P phải thuần chủng, số lượng cá thể ở thế hệ lại để phân tích phải đủ lớn, các cặp gen phải phân li độc lập.

Giải bài 3 trang 19 sgk sinh học 9

Giải bài 3 trang 19 sgk sinh học 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 19 SGK sinh học lớp 9: ý nghĩa của biến dị tổ hợp trong chọn giống và tiến hóa.