Lịch sử 12 bài 5

   Hướng dẫn soạn sử 12 bài 5 giúp các em trả lời các câu thảo luận và câu hỏi bài tập trang 38 đến trang 41 sách giáo khoa Lịch sử lớp 12.

Tóm tắt kiến thức sử 12 bài 5

Các nước châu Phi và Mĩ Latinh

   Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc và bảo vệ độc lập của nhân dân châu Phi và Mĩ Latinh bùng nổ, đã giành được thắng lợi to lớn. Bản đồ chính trị của hai khu vực này có sự thay đổi căn bản: một loạt các quốc gia độc lập ra đời, tình hình kinh tế - xã hội từng bước có sự thay đổi, nhưng còn không ít khó khăn và nhiều nơi không ổn định

Châu Phi

Điều kiện giành độc lập

- Sự kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai đã thay đổi về tình hình quốc tế sau chiến tranh.

- Thất bại của chủ nghĩa phát xít

- Thắng lợi của phong tào giải phóng dân tộc châu Á.

Quá trình giành độc lập

- 3/7/1952, Ai cập giành độc lập. Năm 152: Libi, năm 1962: Angiêri...

- Năm 1960 là "Năm châu Phi" với 17 nước được trao trả độc lập

- Năm 1975, Mô-dăm-bích và Ăng-gô-la.

- Từ sau 1975, các thuộc địa còn lại giành độc lập.

Kinh tế - xã hội

- Gặt hái được một số thành tựu

- Còn nhiều khó khăn

- Liên minh châu Phi (AU) đang triển khai nhiều chương trình chiến lược mới vì châu lục.

Khu vực Mĩ Latinh

Quá trình giành độc lập

- Tiêu biểu là cách mạng Cuba giành thắng lợi (1/1959)

- Thập niên 60 - 70, phong trào đấu tranh chống Mĩ và chế độ độc tài thân Mĩ ở thu nhiều thắng lợi.

Kinh tế - xã hội

- Đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ

- Thập niên 80 rơi vào suy thoái

- Mâu thuẫn xã hội và tham những trở thành quốc nạn.

➜ Xem thêm chi tiết hơn các kiến thức sử 12 bài 5