Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 48 Hóa học 9 - Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo

9

Giải hóa học lớp 9 bài 48 luyện tập: rượu etylic, axit axetic và chất béo chi tiết trả lời các câu hỏi trang 148 và 149 sgk môn hóa học 9

giải hóa học lớp 9 bài 48 luyện tập: rượu etylic, axit axetic và chất béo chi tiết trả lời các câu hỏi trang 148 và 149 sgk môn hóa học lớp 9

Bài 48 - Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo

Bài 7 trang 149 sgk Hóa học 9

Hướng dẫn phương pháp giải và đáp án chi tiết bài 7 trang 149 sách giáo khoa Hóa học lớp 9

Bài 6 trang 149 SGK hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 6 trang 149 SGK hóa học lớp 9

Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 5 trang 149 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 5 trang 149 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Bài 4 trang 149 sách giáo khoa hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 4 trang 149 SGK hóa học lớp 9

Bài 3 trang 149 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 149 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Bài 2 trang 148 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 148 SGK hóa học lớp 9

Đáp án bài 1 trang 148 sách giáo khoa hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 1 trang 148 SGK hóa học lớp 9
Back to top