Bài 47: Đại não

Bài 3 trang 150 sgk Sinh 8

Bài 3 trang 150 sgk Sinh 8

Giải bài 3 trang 150 sgk Sinh học 8. Đại não người chứng tỏ sự tiến hóa của người so với động vật khác trong lớp Thú

Bài 2 trang 150 sgk Sinh 8

Bài 2 trang 150 sgk Sinh 8

Giải bài 2 trang 150 sgk Sinh học 8. Đại não có cấu tạo: gồm 2 nửa bán cầu đại não trùm lên các phần khác của não.