Bài 46: Trụ não, tiểu não, não trung gian

Bài 2 trang 146 sgk Sinh 8

Bài 2 trang 146 sgk Sinh 8

Giải bài 2 trang 146 sgk Sinh học 8. Vận dụng kiến thức Sinh 8 về thần kinh và giác quan đã học, giải thích hiện tượng tự nhiên khi con ngường say rượu.

Bài 1 trang 146 sgk Sinh 8

Bài 1 trang 146 sgk Sinh 8

Giải bài 1 trang 146 sgk Sinh học 8. Trụ não điều khiển hoạt động của các cư quan sinh dưỡng: tuần hoàn, tiêu hóa, hô hấp,...

Câu hỏi bài 46 trang 145 sgk Sinh 8

Câu hỏi bài 46 trang 145 sgk Sinh 8

Trả lời câu hỏi bài 46 trang 145 sgk Sinh học 8. Tìm hiểu chức năng của tiểu não qua các thí nghiệm trực quan trên chim bồ câu và ếch.