Bài 43: Giới thiệu chung hệ thần kinh

Bài 3 trang 138 sgk Sinh 8

Bài 3 trang 138 sgk Sinh 8

Giải bài 3 trang 138 sgk Sinh học 8. Chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng.

Bài 2 trang 138 sgk Sinh 8

Bài 2 trang 138 sgk Sinh 8

Giải bài 2 trang 138 sgk Sinh học 8. Cấu tạo hệ thần kinh và quan hệ giữa các thành phần cấu tạo.