Bài 41: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ

Bài 1 trang 143 SGK Địa lí 8

Bài 1 trang 143 SGK Địa lí 8

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 143 SGK Địa lí 8, nội dung câu hỏi: Vì sao tính chất nhiệt đới của miền Bắc và Đông Bắc Bộ bị giảm sút mạnh mẽ?

Bài 2 trang 143 SGK Địa lí 8

Bài 2 trang 143 SGK Địa lí 8

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 143 SGK Địa lí 8, nội dung câu hỏi: Chứng minh rằng miền Bắc và Đông Bắc Bộ có tài nguyên phong phú, đa dạng? Nêu một số việc cần làm để bảo vệ môi trường tự nhiên trong miền?

Bài 3 trang 143 SGK Địa lí 8

Bài 3 trang 143 SGK Địa lí 8

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 143 SGK Địa lí 8, nội dung câu hỏi: Vẽ biểu đồ khí hậu ba trạm Hà Giang, Hà Nội, Lạng Sơn theo số liệu. Tính nhiệt độ trung bình năm và tổng lượng mưa năm của các trạm đã cho?