Sinh học 9 bài 4: Lai hai cặp tính trạng

  • Giải Sinh 9
9

Soạn sinh học 9 bài 4 lai hai cặp tính trạng giúp bạn ôn tập kiến thức và trả lời tốt các câu hỏi bài tập trang 16 SGK Sinh học 9

Soạn sinh học 9 bài 4 lai hai cặp tính trạng giúp bạn ôn tập kiến thức và trả lời tốt các câu hỏi bài tập trang 16 SGK Sinh học 9

Lai hai cặp tính trạng

1. Bằng thí nghiệm lai hai cặp tính trạng theo phương pháp phân tích các thế hệ lai, Menden đã phát hiện ra định luật phân li độc laaoj của các cặp tính trạng.

2. Nội dung của định luật phân li độc lập là: khi lai hai bố mẹ thuần chủng khác nhau về hau cặp tính trạng tương phản thì sự di truyền của các cặp tính trạng phân li độc lập với nhau cho F₂ có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng tích các tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó.

3. Chính sự phân li độc lập của các cặp tính trạng đã đưa đến sự tổ hợp lại các tính trạng của P làm xuất hiện các kiểu hình khác P được gọi là biến dị tổ hợp.

Giải bài tập sinh lớp 9 trang 16

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 16 SGK lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 16 sách giáo khoa sinh học lớp 9

Giải bài 2 trang 16 sgk sinh học 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 16 SGK sinh học lớp 9

Đáp án bài 1 trang 16 sgk sinh học 9

Xem cách làm và đáp án bài 1 trang 16 SGK sinh học lớp 9
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu