Bài 4: Mô

Bài 4 trang 17 sgk Sinh 8

Bài 4 trang 17 sgk Sinh 8

Giải bài 4 trang 17 sgk Sinh học 8. Luyện tập nhận biết mô ở xung quanh đời sống chúng ta.

Bài 3 trang 17 sgk Sinh 8

Bài 3 trang 17 sgk Sinh 8

Giải bài 3 trang 17 sgk Sinh học 8. So sánh 4 loại mô: mô biểu bì, mô liên kết, mơ cơ và mô thần kinh.