Bài 4: Bài toán và thuật toán

Bài 7 trang 44 SGK Tin học 10

Bài 7 trang 44 SGK Tin học 10

Giải bài 7 trang 44 sách giáo khoa Tin học lớp 10: Cho N và dãy số a1....aN hãy cho biết có bao nhiêu số hạng trong dãy có giá trị bằng 0.

Bài 6 trang 44 SGK Tin học 10

Bài 6 trang 44 SGK Tin học 10

Giải bài 6 trang 44 Sách giáo khoa Tin học lớp 10: Cho N và dãy số a1... aN, hãy sắp xếp dãy số đó thành dãy số không tăng.

Bài 5 trang 44 SGK Tin học 10

Bài 5 trang 44 SGK Tin học 10

Giải bài 5 trang 44 Sách giáo khoa Tin học lớp 10: mô tả thuật toán tìm nghiệm của phương trình bậc hai tổng quát bằng cách liệt kê...

Bài 4 trang 44 SGK Tin học 10

Bài 4 trang 44 SGK Tin học 10

Giải bài 4 trang 44 Sách giáo khoa Tin học lớp 10: Cho N và dãy số a1....aN, hãy tìm giá trị nhỏ nhất (Min) của dãy đó.

Bài 3 trang 44 SGK Tin học 10

Bài 3 trang 44 SGK Tin học 10

Giải bài 3 trang 44 Sách giáo khoa Tin học lớp 10: tính dừng của thuật toán tìm kiếm tuần tự - tiết Bài toán và thuật toán.

Bài 2 trang 44 SGK Tin học 10

Bài 2 trang 44 SGK Tin học 10

Giải bài 2 trang 44 Sách giáo khoa Tin học lớp 10: Dãy thao tác sau có phải là thuật toán không - tiết Bài toán và thuật toán.

Bài 1 trang 44 SGK Tin học 10

Bài 1 trang 44 SGK Tin học 10

Giải bài 1 trang 44 Sách giáo khoa Tin học lớp 10: phát biểu một bài toán và chỉ rõ Input và Output của bài toán đó.