Bài 39: Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam

Bài 1 trang 137 SGK Địa lí 8

Bài 1 trang 137 SGK Địa lí 8

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 137 SGK Địa lí 8, nội dung câu hỏi: Thiên nhiên nước ta có những đặc điểm chung nào?

Bài 2 trang 137 SGK Địa lí 8

Bài 2 trang 137 SGK Địa lí 8

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 137 SGK Địa lí 8, nội dung câu hỏi: Tính chất nhiệt đới ẩm được thể hiện như thế nào trong các thành phần tự nhiên Việt Nam?

Bài 3 trang 137 SGK Địa lí 8

Bài 3 trang 137 SGK Địa lí 8

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 137 SGK Địa lí 8, nội dung câu hỏi: Sự phân hóa đa dạng của cảnh quan thiên nhiên tạo ra những thuận lợi, khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế – xã hội ở nước ta?