Bài 39 Hóa học 12 - Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, crom

giải hóa học lớp 12 bài 39 thực hành: tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, crom chi tiết trả lời các câu hỏi trang 167 sgk môn hóa 12

X