Bài 39: Bài tiết nước tiểu

Bài 3 trang 127 sgk Sinh 8

Bài 3 trang 127 sgk Sinh 8

Giải bài 3 trang 127 sgk Sinh học 8. Quá trình lọc máu ở cầu thận để tạo thành nước tiểu đầu ở nang cầu thận.

Bài 2 trang 127 sgk Sinh 8

Bài 2 trang 127 sgk Sinh 8

Giải bài 2 trang 127 sgk Sinh học 8. Sự tạo thành nước tiểu diễn ra ở các đơn vị chức năng của thận.

Bài 1 trang 127 sgk Sinh 8

Bài 1 trang 127 sgk Sinh 8

Giải bài 1 trang 127 sgk Sinh học 8. Quá trình tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận.