Bài 38: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam

Bài 3 trang 135 SGK Địa lí 8

Bài 3 trang 135 SGK Địa lí 8

Giải bài 3 trang 135 Sách giáo khoa Địa lí lớp 8, Cho bảng số liệu về diện tích ở Việt Nam, qua một số năm, hãy thực hiện các yêu cầu sau

Bài 2 trang 135 SGK Địa lí 8

Bài 2 trang 135 SGK Địa lí 8

Giải bài 2 trang 135 Sách giáo khoa Địa lí lớp 8, Những nguyên nhân nào là suy giảm tài nguyên sinh vật nước ta?

Bài 1 trang 135 SGK Địa lí 8

Bài 1 trang 135 SGK Địa lí 8

Giải bài 1 trang 135 sách giáo khoa Địa lí lớp 8, Chứng minh rằng tài nguyên sinh vật nước ta có giá trị có giá trị to lớn về các mặt sau đây.