Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Soạn Sinh 11 bài 37 Sinh trưởng và phát triển ở động vật với phần tóm tắt kiến thức cần nắm và hướng dẫn giải bài tập giúp bạn củng cố kiến thức và hoàn thành các bài tập SGK Sinh học 11.

Kiến thức cần nắm bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

1. Khái niệm sinh trưởng và phát triển ở động vật

- Sinh trưởng của cơ thể động vật là quá trình gia tăng khối lượng và kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào.

- Phát triển của cơ thể động vật là quá trình biến đổi bao gồm sinh trưởng, phân hóa tế bào và phát sinh hình thái cơ thể.

- Biến thái là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.

2. Phát triển không qua biến thái

- Phát triển của động vật không qua biến thái là kiểu phát triển mà con non có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí tương tự con trưởng thành.

- Đa số động vật có xương sống (bò sát, chim, thú) và rất nhiều loài động vật không xương sống phát triển không qua biến thái.

3. Phát triển qua biến thái

Phát triển qua biến thái là kiểu phát triển mà con non (ấu trùng) có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí khác nhau giữa các giai đoạn và khác với con trưởng thành.

Trên đây là những kiến thức cơ bản mà em cần nắm trong tiết học Sinh 11 bài 37 về Sinh trưởng và phát triển ở động vật. Ngoài ra bạn hãy tham khảo thêm phần Soạn Sinh 11 với nội dung hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận và bài tập SGK ở phía dưới đây nhé!

Câu hỏi trang 147 SGK Sinh học 11

Câu hỏi trang 147 SGK Sinh học 11

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 147 SGK Sinh học 11 với nội dung ví dụ về sinh trưởng ở động vật và ví dụ về phát triển ở động vật

Câu hỏi trang 150 SGK Sinh học 11

Câu hỏi trang 150 SGK Sinh học 11

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 150 SGK Sinh học 11 với nội dung sự khác nhau giữa phát triển qua biến thái và không qua biến thái, giữa phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn.

Bài 2 trang 151 SGK Sinh 11

Bài 2 trang 151 SGK Sinh 11

Trả lời bài 2 trang 151 SGK Sinh 11 với nội dung Cho biết tên vài loài động vật có phát triển không qua biến thái, qua biến thái hoàn toàn và qua biến thái không hoàn toàn.

Bài 3 trang 151 SGK Sinh 11

Bài 3 trang 151 SGK Sinh 11

Trả lời bài 3 trang 151 SGK Sinh 11 với nội dung Tại sao sâu bướm phá hoại cây cối, mùa màng rất ghê gớm, trong khi đó bướm trưởng thành thường không gây hại cho cây trồng?

Bài 4 trang 151 SGK Sinh 11

Bài 4 trang 151 SGK Sinh 11

Trả lời bài 4 trang 151 SGK Sinh 11 với nội dung phát triển của ếch thuộc kiểu biến thái hoàn toàn hay không hoàn toàn? Tại sao?