Bài 35: Hoocmôn thực vật

Soạn Sinh 11 bài 35 Hoocmôn thực vật với phần tóm tắt kiến thức cần nắm và hướng dẫn giải bài tập giúp bạn củng cố kiến thức và hoàn thành các bài tập SGK Sinh học 11.

Kiến thức cần nắm bài 35: Hoocmôn thực vật

- Khái niệm: Hoocmôn thực vật (phytohormone) là các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng  điều tiết hoạt động sống của cây.

- Đặc điểm chung:

+ Được tạo ra ở một nơi nhưng gây ra phản ứng ở một nơi khác trong cây.

+ Với nồng độ rất thấp nhưng gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể.

+ Tính chuyên hoá thấp hơn nhiều so với hoocmôn ở động vật bậc cao.

- Phân loại:

+ Nhóm kích thích sinh trưởng: Auxin, Gibêrelin, Xitôkinin

+ Nhóm ức chế sinh trưởng: Êtilen, Axit abxixic

- Tương quan hoocmôn thực vật

+ Tương quan của hoocmôn kích thích so với hoocmôn ức chế sinh trưởng: Ví dụ tương quan giữa AAB/GA điều tiết trạng thái ngủ và nảy mầm của hạt, trong hạt nảy mầm GA cao cực đại và AAB thấp, trong hạt khô, GA thấp còn AAB cao.

+ Tương quan giữa các hoocmôn kích thích với nhau: Ví dụ: Tương quan giữa Auxin/Xitôkinin điều tiết sự phát triển của mô sẹo. Nếu Auxin/Xitôkinin < 1→kích thích tạo chồi, nếu Auxin/Xitôkinin > 1 → kích thích ra rễ.

Trên đây là những kiến thức cơ bản mà em cần nắm trong tiết học Sinh 11 bài 35 về Hoocmôn thực vật. Ngoài ra bạn hãy tham khảo thêm phần Soạn Sinh 11 với nội dung hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận và bài tập SGK ở phía dưới đây nhé!

Câu hỏi trang 139 SGK Sinh học 11

Câu hỏi trang 139 SGK Sinh học 11

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 139 SGK Sinh học 11 trong bài 35 Hoocmôn thực vật - câu hỏi về ảnh hưởng của auxin đến sự sinh trưởng của quả dâu tây.

Câu hỏi trang 140 SGK Sinh học 11

Câu hỏi trang 140 SGK Sinh học 11

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 140 SGK Sinh học 11 trong bài 35 Hoocmôn thực vật - trình bày tác động của gibêrelin đối với sinh trưởng của thân cây ngô lùn.

Câu hỏi trang 141 SGK Sinh học 11

Câu hỏi trang 141 SGK Sinh học 11

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 141 SGK Sinh học 11 trong bài 35 với nội dung: Quan sát hình 35.4 và cho biết người ta xếp quả chín cùng với quả xanh để làm gì.

Bài 1 trang 142 SGK Sinh 11

Bài 1 trang 142 SGK Sinh 11

Trả lời bài 1 trang 142 SGK Sinh 11 với nội dung Hoocmôn thực vật là gì? Nêu các đặc điểm chung của chúng.

Bài 2 trang 142 SGK Sinh 11

Bài 2 trang 142 SGK Sinh 11

Trả lời bài 2 trang 142 SGK Sinh 11 với nội dung nêu tên các hoocmôn của mỗi nhóm và ví dụ về tác dụng của chúng.

Bài 3 trang 142 SGK Sinh 11

Bài 3 trang 142 SGK Sinh 11

Trả lời bài 3 trang 142 SGK Sinh 11 với nội dung biện pháp sản xuất nông nghiệp có ứng dụng các hoocmôn thực vật.

Bài 4 trang 142 SGK Sinh 11

Bài 4 trang 142 SGK Sinh 11

Trả lời bài 4 trang 142 SGK Sinh 11 với nội dung Điều cần tránh trong việc ứng dụng các chất điều hòa sinh trưởng nhân tạo là gì, vì sao?