Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 34 Hóa học 9 - Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

9

giải hóa học lớp 9 bài 34 khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ chi tiết trả lời các câu hỏi trang 108 sgk môn hóa học 9

Bài 34 - Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

Bài 5 trang 108 sgk Hóa học 9

Hướng dẫn giải bài 5 trang 108 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : Sắp xếp các chất vào các cột thích hợp trong bảng

Bài 4 trang 108 SGK Hóa học 9

Hướng dẫn giải bài 4 trang 108 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : Thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong axit axetic

Bài 3 trang 108 sgk Hóa học 9

Hướng dẫn giải bài tập 3 trang 108 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : So sánh phần trăm khối lượng của cacbon trong các chất ...

Bài 2 trang 108 sgk Hóa học 9

Hướng dẫn giải bài 2 trang 108 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 - Chọn câu đúng: Hoá học hữu cơ là ngành hoá học ...

Bài 1 trang 108 SGK Hóa học 9

Hướng dẫn giải bài 1 trang 108 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : Dựa vào dữ kiện nào để nói một chất là vô cơ hay hữu cơ ?
Back to top