Bài 33: Thân nhiệt

Bài 3 trang 106 sgk Sinh 8

Bài 3 trang 106 sgk Sinh 8

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 106 sgk Sinh học lớp 8 : Các biện pháp phòng cảm nóng, cảm lạnh trong lao động và sinh hoạt hàng ngày.

Bài 2 trang 106 sgk Sinh 8

Bài 2 trang 106 sgk Sinh 8

Gợi ý trả lời câu hỏi bài 2 trang 106 sgk Sinh học 8 : Giải thích các câu Trời nóng chóng khát, trời rét chóng đói, Rét run cầm cập.

Bài 1 trang 106 sgk Sinh 8

Bài 1 trang 106 sgk Sinh 8

Giải bài 1 trang 106 sgk Sinh học 8. Cơ chế điều hòa thân nhiệt trong các trường hợp : trời nóng, trời oi bức và trời rét.