Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 33 Hóa học 9 - Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

9

Giải hóa học lớp 9 bài 33 thực hành: tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng chi tiết trả lời các câu hỏi sgk môn hóa học 9

giải hóa học lớp 9 bài 33 thực hành: tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng chi tiết trả lời các câu hỏi sgk hóa học 9

Bài 33 - Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

Báo cáo thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

Cùng thực hiện 1 số thí nghiệm để rút ra kết luận cũng như hiểu hơn về tính chất hóa học của phi kim.
Back to top