Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 32 Hóa học 9 - Luyện tập chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

9

Giải hóa học lớp 9 bài 32 luyện tập chương 3: phi kim - sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học chi tiết trả lời các câu hỏi trang 103 sgk môn hóa học 9

giải hóa học lớp 9 bài 32 luyện tập chương 3: phi kim - sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học chi tiết trả lời các câu hỏi trang 103 sgk môn hóa học 9

Bài 32 - Luyện tập chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 6 trang 103 sgk Hóa 9

Hướng dẫn giải bài 6 trang 103 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : Cho 69,6 gam MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư thu được một lượng khí X ...

Bài 5 trang 103 sgk Hóa 9

Đáp án giải bài 5 trang 103 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : Xác định công thức của một loại oxit sắt, biết rằng khi cho 32 gam oxit sắt này ...

Bài 4 trang 103 SGK Hóa 9

Giải bài 4 trang 103 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : Hãy cho biết cấu tạo nguyên tử của A, Tính chất hoá học đặc trưng, so sánh với các nguyên tố lân cận.

Bài 3 trang 103 sgk Hóa 9

Hướng dẫn giải bài 3 trang 103 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : Viết các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học của cacbon

Bài 2 trang 103 sgk Hóa 9

Đáp án bài 2 trang 103 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : viết các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học của clo theo sơ đồ 2 (SGK)

Bài 1 trang 103 SGK Hóa 9

Đáp án giải bài tập 1 trang 103 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : Viết các phương trình hoá học với phi kim cụ thể là lưu huỳnh.
Back to top