Bài 31: Trao đổi chất

Bài 3 trang 101 sgk Sinh 8

Bài 3 trang 101 sgk Sinh 8

Giải bài 3 trang 101 sgk Sinh học 8. Trao đổi chất ở cấp độ cơ thể và trao đổi chất cấp độ tế bào.

Bài 2 trang 101 sgk Sinh 8

Bài 2 trang 101 sgk Sinh 8

Giải bài 2 trang 101 sgk Sinh học 8. Vai trò của hệ tuần hoàn trong sự trao đổi chất ở tế bào.

Bài 1 trang 101 sgk Sinh 8

Bài 1 trang 101 sgk Sinh 8

Giải bài 1 trang 101 sgk Sinh học 8. Vai trò của hệ tiêu hóa, hệ hô hấp và hệ bài tiết trong sự trao đổi chất

Câu hỏi bài 31 trang 101 sgk Sinh 8

Câu hỏi bài 31 trang 101 sgk Sinh 8

Trả lời câu hỏi bài 31 trang 101 sgk Sinh học 8. Mối quan hệ giữa trao đổi chất của cơ thể với môi trường ngoài và trao đổi chất của tế bào với môi trường trong.