Bài 28 Hóa học 9 - Các oxit của cacbon

giải hóa học lớp 9 bài 28 các oxit của cacbon chi tiết trả lời các câu hỏi trang 87 sgk hóa học 9

Bài 5 trang 87 SGK Hóa học 9

Bài 5 trang 87 SGK Hóa học 9

Hướng dẫn giải bài tập 5 trang 87 sách giáo khoa môn Hóa học lớp 9 : Hãy xác định thành phần % về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ...

Bài 4 trang 87 SGK Hóa học 9

Bài 4 trang 87 SGK Hóa học 9

Giải bài tập 4 trang 87 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : Giải thích hiện tượng lớp màng chất rắn trên bề mặt các hố nước tôi vôi lâu ngày.

Bài 3 trang 87 sgk Hóa học 9

Bài 3 trang 87 sgk Hóa học 9

Hướng dẫn giải bài tập 3 trang 87 sách giáo khoa Hóa Học lớp 9 : Nêu phương pháp hoá học để chứng minh sự có mặt của CO và CO2.

Bài 2 trang 87 sgk Hóa học 9

Bài 2 trang 87 sgk Hóa học 9

Hướng dẫn giải bài tập 2 trang 87 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : Viết phương trình hoá học của CO2 với dung dịch NaOH, Ca(OH)2 ...

Bài 1 trang 87 SGK Hóa học 9

Bài 1 trang 87 SGK Hóa học 9

Hướng dẫn cách giải bài tập 1 trang 87 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : viết phương trình hoá học của CO với Oxi, CuO, ...

X