Bài 26: Tiến vào Dinh Độc Lập

Câu 3 trang 57 Lịch Sử 5

Câu 3 trang 57 Lịch Sử 5

Trả lời câu hỏi 3 bài 26 trang 57 sách giáo khoa lịch sử lớp 5, bài học lịch sử quân ta Tiến vào Dinh Độc Lập do Đọc tổng hợp

Câu 2 trang 57 Lịch Sử 5

Câu 2 trang 57 Lịch Sử 5

Trả lời câu hỏi 2 bài 26 trang 57 sách giáo khoa lịch sử lớp 5, bài học lịch sử quân ta Tiến vào Dinh Độc Lập do Đọc tổng hợp

Câu 1 trang 57 Lịch Sử 5

Câu 1 trang 57 Lịch Sử 5

Trả lời câu hỏi 1 bài 26 trang 57 sách giáo khoa lịch sử lớp 5, bài học lịch sử quân ta Tiến vào Dinh Độc Lập do Đọc tổng hợp