Bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha

Câu 2 trang 107 sgk công nghệ lớp 12

Câu 2 trang 107 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 trang 107 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Trình bày các cách đấu dây cuốn stato của động cơ không đồng bộ ba pha