Bài 26 Hóa học 12 - Kim loại kiềm thổ

giải hóa học lớp 12 bài 26 kim loại kiềm thổ chi tiết trả lời các câu hỏi trang 118 và 119 sgk môn hóa lớp 12

Bài 9 trang 119 sgk Hóa 12

Bài 9 trang 119 sgk Hóa 12

Giải bài 9 trang 119 sách giáo khoa Hóa học lớp 12 : phương trình hóa học của phản ứng dùng Na3PO4 làm mềm nước cứng có tính cứng toàn phần.

Bài 8 trang 119 SGK Hóa 12

Bài 8 trang 119 SGK Hóa 12

Hướng dẫn giải bài 8 trang 119 sách giáo khoa Hóa học lớp 12 : Nước trong cốc thuộc loại nào?

Bài 7 trang 119 sgk Hóa 12

Bài 7 trang 119 sgk Hóa 12

Đáp án giải bài 7 trang 119 sách giáo khoa Hóa học lớp 12 : Xác định khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp.

Bài 6 trang 119 SGK Hóa 12

Bài 6 trang 119 SGK Hóa 12

Giải bài tập 6 trang 119 sách giáo khoa Hóa học lớp 12 : Khi lấy 14,25 gam muối clorua của một kim loại chỉ có hóa trị II và một khối lượng muối nitrat ...

Bài 5 trang 119 sgk Hóa 12

Bài 5 trang 119 sgk Hóa 12

Hướng dẫn giải bài tập 5 trang 119 sách giáo khoa Hóa học lớp 12. Cho 2,8 gam CaO tác dụng với một lượng nước lấy dư ...

Bài 4 trang 119 sgk Hóa 12

Bài 4 trang 119 sgk Hóa 12

Đáp án bài 4 trang 119 sách giáo khoa Hóa học lớp 12 : Cho 2 gam một kim loại thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl ...

Bài 3 trang 119 sgk Hóa 12

Bài 3 trang 119 sgk Hóa 12

Hướng dẫn giải bài 3 trang 119 sách giáo khoa Hóa học lớp 12. Phần trăm khối lượng của 2 muối (CaCO3, MgCO3) trong hỗn hợp là ...

Bài 2 trang 119 sgk Hóa 12

Bài 2 trang 119 sgk Hóa 12

Hướng dẫn giải bài tập 2 trang 119 sách giáo khoa Hóa học lớp 12 : Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 sẽ ... ?

Bài 1 trang 118 SGK Hóa 12

Bài 1 trang 118 SGK Hóa 12

Hướng dẫn cách giải bài 1 trang 118 sách giáo khoa Hóa học lớp 12 : Xếp các kim loại kiềm thổ theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.

X